Algemene voorwaarden:​

Caphca Academy

Tony Bergmannstraat 21

2650 Edegem

BTW: BE0533.711.915

info@caphca-academy.be

www.caphca-academy.be

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn ontbindingsrecht.

Consument: de natuurlijke persoon al dan niet in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Studio Caphca / Caphca Academy.

Dag: kalenderdag.

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt (Studio Caphca / Caphca Academy).

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Studio Caphca / Caphca Academy op de verkoop van fysieke producten, digitale producten en educatieve diensten.

Fysieke Producten: alle produsten die tastbaar zijn en ook verzonden kunnen worden naar de consument.

Digitale Producten: alle producten die gratis of tegen betaling gedownload kunnen worden van de website of cloud server door de consument. Deze producten zijn digitaal en niet tastbaar.

2. Identiteit van de ondernemer

Studio Caphca / Caphca Academy

Tony bergmannstraat 21, 2650 Edegem (BE)

info@caphca-academy.be

BTW-nummer: BE.0533.711.915

www.caphca-academy.be

3. Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

3.2 De eigen algemene voorwaarden van de consument worden volledig uitgesloten. Enkel de algemene voorwaarden van de ondernemer zijn van toepassing op de overeenkomst.

3.3 Bij de aankoop van een fysiek product, digitaal product of eductatieve dienst gaat de consument automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden, ook zonder dat deze voorwaarden specifiek worden goedgekeurd of ondertekend. De algemene voorwarden zijn immers te raadplegen op de website van caphca-academy.be en kunnen te allen tijden ingekeken worden.

3.4 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld op de website van caphca-academy.be. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.5 De algemene voorwaarden zijn ook te raadplegen door de consument in de laatste stappen voor de effectieve betaling. Bij het afronden van de bestelling gaat de consument automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

3.6 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager in de vorm van een PDF bestand. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.7 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

3.8 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

3.9 De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden en dat gebeurt steeds rechtstreeks op de website van Caphca Academy. Indien de algemene voorwaarden beschikbaar zijn gesteld via een download-link op de website of per email, bestaat de kanst dat deze nog of niet meer up-to-date zijn. De algemene voorwaarden op de website zelf zijn dan ook de meest recente, correcte en bindende voorwaarden.

3.10 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

3.11 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

3.12 Indien de consument vragen heeft over deze voorwaarden kan hij/zij zich richten tot de ondernemer en bijkomende info vragen. Deze informatie zal gegeven worden binnen een redelijke termijn van 14 dagen.

4. het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

4.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.4 Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.5 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

4.6 Als er op de website gesproken wordt over pakketten, cursussen of boeken, dan gaat het hier altijd over digitale producten tenzij anders vermeld. Ook de afbeeldingen van eBooks en andere producten zoals presets en cursussen kunnen worden afgebeeld in de vorm van een tastbaar product. De consument ontvangt in dit geval nooit een fysiek product, tenzij anders vermeld.

4.7 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen.
 • de eventuele kosten van verzending
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert.
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel.
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is.
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 • Optioneel: beschikbare maten, hoeveelheden, kleuren, soort materialen.

5. De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4 De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5 De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende

5.6 informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan.
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

5.7 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

5.8 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

6. Herroepingsrecht

Fysieke producten

6.1 Bij de aankoop van fysieke producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen zonder reden op te geven. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

6.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een geschreven bericht/e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

6.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Digitale producten

6.5 Bij de aankoop van digitale producten heeft de consument géén mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden. Na de aankoop is het niet mogelijk om digitale producten te retourneren. Er is geen controle mogelijk om te achterhalen of de consument het digitale product reeds heeft toegepast of heeft gebruikt.

7. Kosten in geval van herroeping

Fysieke producten

7.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten voor het retourneren van de producten voor de rekening van de consument, tenzij er een foutief of beschadigd product geleverd werd. De consument zal in dat geval eerst de verzendkosten op zich nemen en nadien het bedrag van verzending terugbetaald krijgen door de ondernemer.

7.2 Indien de consument betaald heeft voor de goederen die hem werden toegestuurd, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Digitale producten

7.3 De consument kan geen gebruik maken van zijn herroepingsrecht voor digitale producten tenzij hij een foutief product gedownload heeft en dit de fout is van de ondernemer. “Bijvoorbeeld: de ondernemer upload een foutieve preset op de website en de consument heeft hier geen weet van.”

7.4 Bij het downloaden van een foutief product zal de ondernemer trachten alsnog het juiste product aan te bieden. Indien de consument gebruik wenst te maken van een terugbetaling dan zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen terugbetalen.

7.5 In alle andere gevallen is het niet mogelijk om gebruik te maken van het herroepingsrecht.

8. Uitsluiting herroepingsrecht

8.1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor losse kranten en tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen, computersoftware en andere digitale producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken of het product digitaal heeft ontvangen.
 • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 • betreffende weddenschappen en loterijen.

9. De prijs

9.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

9.2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

9.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

9.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 

 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

9.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij de ondernemer vrijgesteld is van btw voor kleine ondernemingen.

9.6 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

9.7 Offertes voor producten en diensten zijn altijd 30 dagen geldig vanaf offertedatum. De ondernemer kan de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

9.8 Om akkoord te gaan met de offerte dient er een ondertekend exemplaat terug gestuurd te worden naar de ondernemer binnen een termijn van 30 dagen vanaf offertedatum.

10. Conformiteit en Garantie

10.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

10.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

10.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de fysieke producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

10.4 De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

10.5 De consument de geleverde fysieke producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

10.6 De geleverde fysieke producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

10.7 De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

10.8 Het gaat om digitale producten zoals biojvoorbeeld: eBooks, Presets, cursussen, enzoverder.

11. Levering en uitvoering

11.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

11.3 Voor digitale producten zal er een automatische download starten na betaling. Via email zal ook een download link beschikbaar worden gesteld zodat de consument het product te allen tijde opnieuw kan downloaden.

11.4 Bij verlies van deze email met download-link door de consument, kan de ondernemer niet aansprakelijk gesteld worden. Het is daarom ook niet mogelijk om opnieuw een download-link te bekomen. De consument zal in dit geval het product opnieuw moeten aankopen.

11.5 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen (voor fysieke producten) met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

11.6 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

11.7 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

11.8 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

12. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

12.1 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

12.2 De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

12.3 De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

12.4 Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

12.5 In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

12.6 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

12.7 Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

12.8 Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

13. Betaling

13.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

13.2 Voor de aankoop van digitale producten is een onmiddellijke en elektronische betaling noodzakelijk. Zonder deze betaling zal het digitale product niet automatisch gedwonload kunnen worden en ontvangt de consument geen berchicht van de ondernemer.

13.3 Na het voltooien van de betaling is de consument automatisch akkoord gegaan met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn in de laatste stappen voor de betaling te raadplegen op de website van caphca-academy.be.

13.4 Na de betaling zal het digitale product onmiddellijk ter beschikking gesteld worden van de consument.

13.5 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

13.6 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

14. Klachtenregeling

14.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Dit kan per email naar info@caphca-academy.be.

14.2 Bij de ondernemer ingediende klachten, worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

14.4 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

14.5 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar zijn keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

15. Geschillen

15.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

16. Intellectuele eigendom

16.1 De producten verkocht op deze website (zoals: eBooks, Cursussen, Video Tutorials, Presets, Templates … ) mogen in geen geval gekopieerd of herverdeeld worden. Ze zijn en blijven te allen tijde intellectueel eigendom van Studio Caphca / Caphca Academy. Inbreuken op dit recht worden onmiddellijk juridisch behandeld.

16.2 Voor presets zal de consument een licentie krijgen. Deze licentie omvat alle voorwaarden die verbonden zijn aan de aankoop en het gebruik van de presets. Deze licentie staat niet op naam.

16.3 Indien de consument het auteursrecht, de intelectuele eigendomsrechten of de licentie van Caphca Academy (Studio Caphca) schendt, is de consument een schadevergoeding verschuldigd aan Caphca Academy (Studio Caphca). Deze schadevergoeding bedraagt 800 euro per dag en per inbreuk met een maximum van 50.000 euro.

17. Privacy

17.1 De privacy- en cookieverklaring van Caphca Academy zijn van toepassing.

17.2 Ten bate van het leveren van digitale producten, fysieke producten en educatieve diensten en het verbeteren van onze dienstverlening en website, worden er gegevens van de consument verwerkt en verzameld.

17.3 Enkel de gegevens die door de consument worden achtergelaten op de website worden bewaard en gebruikt door de ondernemer.

17.4 De consument dient akkoord te gaan met het gebruik van cookies op de website van caphca-academy.be.

17.5 De consument heeft het recht om zijn gegveens te weizigen en in te zien. Ook heeft de consument het recht om de verwerking van zijn gegeven s in te trekken. De consument kan hiervoor een verzoek indienen per email.

Winkelwagen